رهبرانقلاب: زینب کبری حتّی در شب یازدهم نماز شبش ترک نشد. در طول دوران اسارت، انقطاع الی الله اش بیشتر شد. این زن، الگوست. ۱۳۸۹/۰۲/۰۱