جام نیوز - صفحه 82

به گزارش سرویس گوناگون جام نیـوز، محققان دانشگاه گلف کانادا پروتئینی موسوم به cadherin-۲۲ را شناسایی کرده اند که عامل احتمالی متاستاز سرطان یا گسترش سرطان است.