جام نیوز - صفحه 82

«... نه تنها شما به احتمال بسیار قوی موفق نخواهید شد بلکه باید منتظر نتیجه معکوس و پیامدهای نامطلوب اقدامات خود باشید».به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، با نزدیک