جام نیوز - صفحه 82

یکی از هزاران مزایای صنعت اتمی، تولید برق هسته ای است و امروزه کشور های پیشرفته عمده برق تولیدی خود را از مدار هسته ای بدست می آورند.به گزارش سرویس گوناگون جام