کتاب سکه های ماشینی قاجار

جام نیوز

- صفحه 6

به گزارش جام نیوز کمک کردنهایمان هم بوی ریا می دهد بوی ژست گرفتن و ادا و اطوار که نکند از قافله همکار و دوست عقب بیفتیم مناطق زلزله زده جای خودنمایی کردن و سلفی گرفتن نیست این جا بوی مرگ می دهد بوی غم و اندوه و دردی طاقت فرسا کاش به جای اینکه در حال کمک