جام نیوز - صفحه 5

اظهار نظر نابهنگام وزیر زن دانمارکی درباره ماه رمضان جنجالی و برایش بد تمام شد.به گزارش جام نیوز، پیشنهاد وزیر مهاجرت دانمارک درباره کاهش ساعات کار مسلمانان در