کتاب سکه های ماشینی قاجار

جام نیوز

- صفحه 3

با توجه به مصدومیت وریا غفوری و دوری او از ترکیب آبی پوشان وینفرد شفر یکبار دیگر از خسرو حیدری در پست دفاع راست تیمش استفاده می کند به گزارش سرویس ورزشی جام نیـوز با توجه به مصدومیت وریا غفوری و دوری او از ترکیب آبی پوشان وینفرد شفر یکبار دیگر از خسرو حی