جام نیوز - صفحه 3

بیست و هفتم فروردین امسال، مرد ۴۳ ساله که در پی سوء ظن هایی با عناوین خیانت،رابطه و شریک زندگی اش را با ضربات سهمگین قفل کتابی به قتل رسانده بود، با سرو وضعی آ