جام نیوز - صفحه 2

آمریکا به دنبال بر هم زدن مذاکرات ایران و اروپاست و هدف از بیان شروط دوازده گانه سخت کردن این مذاکرات است.به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، سخنگوی کمیسیون امنیت