با توجه به گرانی چشمگیر خودرو در بازار و با توجه به ادعا تعدادی از نمایندگان مجلس مبنی بر احتکار تعداد زیادی خودرو از سوی دو خودروساز بزرگ کشور، سلام امینی نما