عملیات امداد پزشکی به خدمه شناور کتایون، با موفقیت انجام شد. تین نیوز | با اقدام به موقع سار ۳ عملیات امداد پزشکی به خدمه شناور کتایون، با موفقیت انجام شد. به