هشتاد و سومین مرحله یارانه نقدی ساعت ۲۴ سه شنبه ۲۶ دی ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. ایلنا:یارانه نقدی ساعت ۲۴ سه شنبه ۲۶ دی ماه به حساب سرپرستان خا