مهدی بذرافکن با برنامه ماه عسل بیشتر شناخته شد. او که در کشور هندوستان برای کودکان یتیم و خانواده های بی بضاعتشان کارهای خیرخواهانه انجام می داد اما طی یک توطئ