کتاب سکه های ماشینی قاجار

توریسم آنلاین

کشورهایی که در حوزه گردشگری توسعه یافته هستند شهرهای خود را برای دو جامعه آماده می کنند جامعه شهری و جامعه گردشگر ما باید از مدل های موجود به شکل کامل استفاده کنیم و تمام فرآیند را در نظر بگیریم تسنیم محمد محب خدایی در نشست تورگردانان مجازی گردشگری با هد