سکه ها جشنواره تخفیف

تهران نیوز

با کارگردان های زیادی کار کرده است، اما دلش می خواهد جلوی دوربین ده نمکی و حاتمی کیا هم بازی کند و یک خاطره بامزه هم از چاقوکشی با عزیز اصلی و رضا بیک ایمانوردی در فیلم ساموئل خاچیکیان دارد.به گزارش تهران نیوز ، صفر کشکولی را می توان یکی از خشن ترین و د