تمرین با وزنه معمولا در روتین های تمرینی که برای فعالیت کودکان در نظر گرفته شده است جایی ندارد. یکی از دلایلی که در این زمینه به آن استناد می شود، این ذهنیت اس