یوگا درغرب یک نوع فعالیت تناسب اندام است که انعطاف پذیری و قدرت را افزایش می دهد، اما در شرق، یعنی جایی که یوگا از آنجا پرورش یافته است، فقط یک نوع ورزش نیست،