تسنیم - صفحه 3

یک مدرس حوزه رسانه معتقد است "زن نمایشی" در عرصه رسانه ملی نمادی از توجه بی حد و حصر به بُعد جسمانی زن است تا از این طریق جذب مخاطب صورت گیرد؛ لذا رس