تسنیم - صفحه 108

محسن محسنی نسب تهیه کننده و کارگردان سینما از دور باطلی می گوید که در تولید و اکران فیلمهای سینمایی به وجود آمده و فیلمسازان مستقل را به تنگ آورده است. به گزار