رشد ۱۰ برابری بارش در خردادماه که پس از ثبت رکورد کم سابقه بارش ۳۸.۶ میلیمتری در اردیبهشت ماه رخ داد نیز نتوانست کسری بارش های سال آبی جاری را به طور کامل جبرا