خرید کتاب سکه طلا

جوهره اصلی بسیجی نظامی گری او نبود همه طر احان نظامی جهان را دست برسر و کلافه کرده بود ولی این نبود آنچه بسیجی حق داشت بدان ببالد و سر به آسمان بساید چیز دیگری در این میانه بود جوهره اصلی بسیجی نظامی گری او نبود همه طر احان نظامی جهان را دست برسر و کلافه