تراکت برای انتشار در هیئت های عزاداری با موضوع تصویب کنوانسیون های مربوط به FATF در مجلس اندازه A6 دانلود در لینک زیر: https://t.me/teribon/4256