همانطوری که سامسونگ در MENA Forum 2018 اشاره کرد، سامسونگ قصد دارد در سری میان رده های خودش تغییر و تحول بسیار زیادی را به ارمغان بیاورد. با دستگاه هایی رو به