کتاب سکه های ماشینی قاجار

تراز

تراز بررسی ها نشان می دهد که فقط در ۱۱ کشور جهان هیچ بانک خارجی وجود ندارد که کشـورهای ایـران و عربستان نیز جزو این ۱۱ کشور قرار دارند به گزارش تراز یک گزارش کارشناسی به تاثیر و نقش بانک های خارجی در اقتصاد کشورها پرداخته است در آغاز این گزارش به تحولات