تحلیل تکنیکال فنوالفنوال پیرو تحلیل قبلی در تایم فریم روزانه در کانال صعودی بلند مدت در نوسان بوده و در آخرین گام صعودی از ۱۳۱۰ریال به ۱۹۳۰ریال رسیده و از قله ف