تحلیل بنیادی زشگزابررسی وضعیت صنعتصنعت شیر در هر کشوری یکی از صنایع بسیار با اهمیت به شمار می آید و آمار مصرف شیر نیز یکی از شاخص های مرتبط با توسعه یافتگی آن ک