سال هاست که کاربران از پیچیدگی استفاده از ریموت کنترل تلویزیون ها شکایت دارند. حالا اما به لطف توسعه هوش مصنوعی، دستورهای صوتی برای استفاده و کنترل آنها کافی خ