رئیس جمهور در پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۷ هجری شمسی، سال ۹۶ سال را به رغم خواست و تلاش های بدخواهان کشور، سال موفقیت و پیروزی ملت بزرگ ایران درعرصه های