مدیر کل تامین اجتماعی استان کرمان به همراه نماینده ایثارگران ،روسای شعب شهر رفسنجان و کشکوئیه و تعدادی از همکاران به مناسبت هفته تامین اجتماعی با خانواده شهیدان