تابناک - صفحه 4

سخنگوی آتش نشانی استان قم در پی حادثه نشت لوله اصلی آب و نشست زمین در تقاطع 15 خرداد قم، گفت: به منظور دفع خطرات احتمالی، مجتمع تجاری نور و منازل اطراف تخلیه ش