تابناک - صفحه 3

کار شهباززاده بسیار زودتر از چیزی که تصور می شد در تیم تازه قطری تمام شد و این بازیکن از فهرست تیم قطر اس سی کنار گذاشته شد. به گزارش تابناک ورزشی، باشگاه قطر