یک از رسانه های گروه تروریستی داعش هم همچون ترامپ،رژیم صهیونیستی و رسانه های سعودی از آشوب ها در ایران حمایت کرد.هفته نامه «النبأ» داعش در یادداشتی به اغتشاشات