گشت وگذار در مناطق گردشگری کشورهای مختلف جهان مستلزم آگاهی از برخی آداب و رسوم کشور مقصد است.همان طور که پیش از پا گذاشتن به کشورهای دیگر در مورد حمل داروهای خ