کتاب سکه های ماشینی قاجار

تابناک باتو

تصویری کمتر دیده شده از مظفرالدین شاه و همراهان در هنگام تفرّج را مشاهده می کنید و سماوری که در فاصله ای از شاه روی زمین برای صرف چای قرار دارد.