کتاب سکه های ماشینی قاجار

بورس نیوز

آخرین روزهای کاری از سال ۹۵ را در حالی سپری می کنیم که بازار در سکوت خبری و شوک ها و محرک های سیاسی اقتصادی به آرامش و سکون و ثبات رسیده است در چنین شرایطی اما بسیاری از نمادها در قیمت های کم ریسکی برای خرید به لحاظ تکنیکی قرار دارند که استراتژی تحلیل در