کتاب سکه های ماشینی قاجار

جن چنان که از مفهوم لغوی این کلمه به دست می آید موجودی است ناپیدا که وجود آن را قرآن کریم تصدیق کرده و مشخصاتی را نیز برای آن معرفی نموده است به گزارش بهداشت نیوز جن چنان که از مفهوم لغوی این کلمه به دست می آید موجودی است ناپیدا که وجود آن را قرآن کریم تص