بهار نیوز - صفحه 7

گروه فرهنگ و هنر: علیرضا داودنژاد ضمن حمایت از کانون کارگردانان نسبت به هشداری که درباره ورود پول های مشکوک به سینما داده است، گفت: عبور از مدیریت های کلیشه ای