بهار نیوز - صفحه 4

گروه علمی: پژوهشگران آمریکایی موفق شدند یک سیگنال مغزی را شناسایی کنند که نقش مهمی در انتخاب غذا دارد. دانشمندان دریافته اند که یک سیگنال مغزی می تواند به تصمیم