بهار نیوز - صفحه 3

گروه اقتصادی: عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گفت: در شرایط جدید که فشارها و تحریم های خارجی به صنعت خودرو و قطعه وارد می شود باید فشارهای داخلی از ا