گروه بین الملل: یک رسانه کویتی خبر داد که اسراییل فهرستی از اهداف ایران در داخل اراضی عراق را به منظور هدف قرار دادن آنها آماده کرده است. در حالیکه طی ماه های ا