ثبت پیش خرید مسکن ضروری است . به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران : مهندس پرویز فیروز معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهر