حمایت‏ های مالی حضرت خدیجه(س) از انقلاب نبوی صرفاً به حمایت‏ های مستقیم ختم نمی‏ شود؛ و حمایت‏ های مالی غیرمستقیم آن بانو در دوران سخت تحریم قریش نیز از ایجاد خ