پویش «روادید بهشت» از ۲۰ مهرماه آغاز به کار کرده و مردم می توانند از طریق کد دستوری (ستاره چهل سی مربع) #۴۰۳۰* و یا شماره حساب بانک پارسیان ۶۰۱-۰۰۷۷۷۷۷۷-۳۰۱ در