اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان درباره شبهات مطرح شده نسبت به بودجه این نهاد پاسخ داد. به گزارش خبرگزاری بسیج، اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان در اطلاعیه ای