کارآفرینی به فرآیند خلق ارزش جدید مادی یا معنوی از طریق یک تلاش متعهدانه، با در نظر گرفتن ریسک های ناشی از آن گفته می شود. ویژگی تعیین کننده در کارآفرینی، همان