ایران آنتیک

برترین ها ترجمه از الهام مطفری با وجود درگیری ها جنایات و سوء ظلم هایی که امروزه در سراسر جهان مشاهده می کنیم ممکن است به راحتی باورمان به انسانیت را از دست بدهیم هم چنین با دانستن این که جنبه تاریک و نامعقول وجود ما هم دلایل علمی دارد ممکن است هیچ امیدی