بر اساس اعلام یکی از بانک ها عملیات انتقال وجه کارت به کارت داخلی کاهش یافته است.کارمند یکی از بانک ها اعلام کرده است سقف انتقال وجه کارت به کارت داخلی پیش از ا