عدم دریافت کارمزد به هنگام صدورگروهی کارت های هدیه توسط شعب بانک قائم مقام معاونت و مدیر امور سازمان و برنامه ریزی بانک شهر از عدم دریافت کارمزد به هنگام صدورگ