آماری که امروز بنیاد سینمایی فارابی از کمک های مالی به پروژه های سینمایی طی سال های 90 تا 96 منتشر کرده، نشان می دهد حدود 84 میلیارد تومان طی این سال ها به نزدی