گروه اجتماعی ـ یک مدرس حوزه با بیان اینکه ملاک در صله رحم ایثار غیر بر خود و خارج شدن از دنیای خود است، گفت: دید و بازدید نوعی از صله رحم است؛ صله رحم کمش سلام