کتاب سکه های ماشینی قاجار

ایمنا

دویست و پنجاه و یکمین برنامه ماهانه "زیر آسمان اصفهان" ویژه عموم، پنجشنبه ۶ مهر به همت مرکز نجوم ادیب اصفهان برگزار می شود.مدیر مرکز آموزش نجوم ادیب در گفتگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: برنامه رصد آسمانی شب مشابه بر