تیران-فرماندار شهرستان تیران و کرون گفت: تامین آب شرب روستاهای تیران و کرون اولویت برنامه های شهرستان است.به گزارش خبرنگار ایمنا از شهرستان تیران و کرون، علی ر