سخنگوی گردان های حزب الله عراق در واکنش به جوسازی یک روزنامه کویتی درباره حمله احتمالی اسرائیل به اهدافی در عراق اعلام کرد: هرگونه حمله اسرائیل علیه عراق را حم