دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: خطر تروریسم و ریشه های آن از جمله اندیشه تکفیری که توسط برخی کشورها ترویج می شود تمام منطقه را با بحران مواجه ساخته و مانعی بزرگ