در شامگاه چهارمین روز فروردین۹۷ به احترام زمین و در ساعت زمین، با هدف کسب آگاهی در مورد تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین، ساعت ۳۰: ۲۰ تا ۳۰: ۲۱ به مدت یک ساعت چراغ