ایسکا نیوز - صفحه 7

دبیر انجمن علمی آسیب شناسی ایران گفت: شرکت هایی که با آزمایشگاه ها سر و ‏کار دارند، می گویند که فقط به صورت نقدی وسایل و مواد را می فروشند و در غیر این صورت مو