ایسکا نیوز - صفحه 3

رئیس مرکز توسعه صادرات و پشتیبانی صنایع آب و برق درباره بازدید از پروژه "اوما اویا" در کشور سریلانکا گفت: پروژه "اومااویا" نماد توانمندی مه