ایسکا نیوز - صفحه 3

افزایش بهره وری ریل با اصلاح قیمت ها، ضرورت انتقال بهره وری از بندر به ریل، عملکرد صفر درصدی حمل بار در برخی خطوط ریلی، حمل و نقل گران، غیرایمن و کُند، تردد نا