ایسکا نیوز - صفحه 3

دومین هفته پس از پایان نمایشگاه کتاب تهران هم هفته کم خبری در حوزه کتاب و ادبیات بود و چندین خبر داخلی و چند خبر خارجی و درگذشت از نویسنده ای بین المللی را در