ایسکا نیوز - صفحه 2

یکی از مقام های ارشد عراقی اعلام کرده است که برخی از پایگاه های داعش همچنان در عراق وجود دارند که این مساله ممکن است باعث بروز ناآرامی هایی در این کشور گردد. ب