منابع پارلمانی و سیاسی موثق اردن از گام های کوچک و حساب شده این کشور برای افزایش سطح تماس ها با ایران، قطر و نظام سوریه خبر دادند. به گزارش سرویس سیاسی ایسکانی