فرمانده بسیج سازندگی تاکید کرد : اعتقاد ما براین است که تحقق اهداف بلند و نورانی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی مستلزم این امر است که اگر دولت تصمیم دارد که در حو