با هدف بهره گیری از پتانسیل و ظرفیت های بخش مرکزی شهر تهران برای سرمایه گذاری و درآمدزایی و توسعه گردشگری در حوزه بافت تاریخی پایتخت، نشست تدوین برنامه عملیاتی