پس از اعتراض عده ای از کسبه بازار موبایل تهران در روز گذشته امروز نیز تجمع هایی در بازار و چند خیابان دیگر تهران در اعتراض به گرانی های بازار و نوسانات نرخ ارز