کتاب سکه های ماشینی قاجارایران آنتیک

ایستنا

بر اساس مطالعات انجام گرفته توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، حق الامتیاز و تسهیم درآمد اپراتور ماهواره ای و یلیات چارچوب حایم بر صدور پروانه اپراتور ماهواره ای در یمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در هیئت دولت به تصویب رسید. به گزارش روابط ع