ایرنا - صفحه 7

به گزارش ایرنا، خبرگزاری سومریه نیوز عراق دراین باره تیتر، روز تاریخی در ایران.. زنان با حضور زینت بخش ورزشگاه شدند را انتخاب کرد. این خبرگزاری همچنین نوشت: جم