ایرنا - صفحه 5

به گزارش ایرنا عبدالحمید احمدی روز چهارشنبه در آیین بهره برداری از سایت تیراندازی خوزستان درمجموعه ورزشی قدس اهواز اظهار کرد: هرگام که برای ورزش برداشته شود یک