ایرنا - صفحه 4

احمد مسجد جامعی روز جمعه در حاشیه برنامه تهران گردی و بازدید از کارخانه سیمان ری با اعلام این مطلب به خبرنگار ایرنا گفت: کارخانه سیمان شهر ری، سال 63 به دلیل ا