اینکه می گویند هیجان ها غیرقابل کنترل است یعنی چه؟ چرا سالن های ورزشی برای میتینگ های سیاسی اشکال شرعی ندارد اما برای ورزش اشکال شرعی دارد؟ ایران ورزشی آنلاین /