جوانان تنیس روی میز با رسیدن به نیمه نهایی آسیا مدال برنز را قطعی کردند. این تیم با رسیدن به فینال می تواند شانس قهرمانی داشته باشد اما مدال آوری بعد از 60 سال